Privacy Policy

Wijma Schoorsteenvegen, gevestigd aan Burgemeester Falkenaweg 36, 8442 LD Heerenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wijma Schoorsteenvegen (hierna te noemen Wijma) acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Contactgegevens:
www.wijmaschoorsteenvegen.nl
Burgemeester Falkenaweg 36
8442 LD Heerenveen
0513 - 43 84 15

Y. de Jong is functionaris Gegevensbescherming van Wijma Schoorsteenvegen. Zij is te bereiken via info@wijmaschoorsteenvegen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- adres en woonplaats
- telefoonnummer
- e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijmaschoorsteenvegen.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Wijma Schoorsteenvegen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U een afsprakenkaartje te sturen per post

Geautomatiseerde besluitvorming Wijma Schoorsteenvegen neem geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een medewerker van Wijma tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Wijma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens: - voor- en achternaam > zolang u klant bent bij Wijma - adres en woonplaats > zolang u klant bent bij Wijma - telefoonnummer > zolang u klant bent bij Wijma - e-mailadres > zolang u klant bent bij Wijma

Delen van persoonsgegevens met derden Wijma verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van: - de met u gesloten overeenkomst - de door ons uit te voeren werkzaamheden - het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken Wijma gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te laten passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijma en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering en overdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@wijmaschoorsteenvegen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone - de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.Wij reageren zo snel mogelijk, altijd binnen 4 weken, op uw verzoek.

Wijma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen (o.a. door digitale beveiliging van uw gegevens) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 0513 - 43 84 15 of via e-mail: info@wijmaschoorsteenvegen.nl